به نظر میرسه که ما میتونیم’چیزی رو که شما دنباش هستین رو ’پیدا کنیم. شاید جست و جو کمک کننده باشه.